Nuorten paikallinen vaikuttajahanke ”Vintiö” kohtasi toimintakauden aikana yli 500 nuorta

“Vintiöstä vaikuttajaksi – murkusta muutoksentekijäksi” -vaikuttajahanke on Suomen Nuorisoseurat ry:n Etelä-Suomen aluetoimiston toteuttama ja hallinnoima nuorisotyön ja -toiminnan kehittämishanke, joka vahvistaa alueella toimivien nuorten vaikuttamisosaamista sekä itselleen mielekkään toiminnan toteuttamista paikallisesti. Hankkeen tavoitteena on saada nuorelle osallisuuden, mukaanottamisen ja vaikuttamisen kokemus. Hanke edistää alueen yhdistystoiminnan moninaisuutta ja tekee näkyväksi yhdistyksissä tehtävää kasvatustyötä.

Hankkeessa mukana olevat nuorisoseurat toisella hankekaudella 2023-2024 olivat Kerkkoon nuorisoseura (Porvoo), Mallusjoen nuorisoseura (Orimattila), Pornaisten pohjoinen nuorisoseura (Pornainen), Pukkilan nuorisoseura (Pukkila) ja Huuvarin-Särkijärven nuorisoseura (Askola).   

Jokaiseen mukana olevaan nuorisoseuraan perustettiin nuorten ryhmä, joka kehitti ja suunnitteli oman näköistä toimintaa.  Nuorten aktiivisuudessa oli vaihtelua kuluneen hankevuoden aikana, mutta jokaisessa nuorisoseurassa ja nuorten ryhmässä onnistuttiin toteuttamaan nuorten toimintaa suunnitelman mukaisesti.  

Toisella hankekaudella osa toiminnasta alkoi jo selkeästi vakiintumaan ja nuoret pääsivät toteuttamaan toistuvia tapahtumia, joissa heillä oli mahdollisuus hyödyntää aiemmin opittuja taitoja. Toistuvat tapahtumat olivat myös nuorisoseurojen vapaaehtoisten aikuisten näkökulmasta erittäin tervetullutta toimintaa, sillä toistuvien tapahtumien nähdään olevan selkeää jatkumoa myös hankkeen päättymisen jälkeen. 

Toisen kauden aikana syntyi täysin uudenlaista toimintaa ja tapahtumia, jossa nuoret pääsivät harjoittelemaan mun muassa vaikuttamis- ja organisointitaitojaan.  Suunnittelu- ja järjestelyvaiheessa nuoret myös pääsivät tutustumaan erilaisten rahoituskanavien tarjontaan ja hakemuksien täyttämiseen. Uusia toimivia kontakteja luotiin aktiivisesti hankkeen aikana, ja toiveena oli, että hankkeeseen osallistuneet nuorisoseurat pystyvät hyödyntämään jatkossakin näitä toimivia kontakteja.  Hankkeen toimintaan osallistui myös paljon uusia nuoria, joista useampi on myös sitoutunut toimintaan pidemmäksi aikaa. 

Kauden 2023-2024 aikana nuorten kanssa järjestettiin erilaisia suunnittelutapaamisia, tapahtumia ja kursseja yhteensä 62 kappaletta. Toimintoihin kaikkiaan osallistui yhteensä 535 nuorta.

Onnistuneen ensimmäisen ja toisen hankekauden jälkeen on havaittavissa, että tämän kaltaiselle hankkeelle todella on tarvetta. Hankkeella on ollut vaikutusta nuorten vaikuttamistaitoihin ja osallisuuteen, nuorisoseuroissa toimivien vapaaehtoisten aikuisten kouluttamiseen ja kunnallisen nuorisotyön kanssa tehtävään yhteistyöhön. Toisella hankekaudella myös onnistuttiin löytämään toimivia rahoituskanavia nuorten suunnittelemaan toimintaan, erityisenä nostona Silmu Leader-toiminta ja heidän tarjoamansa nuorten Fyrkka-raha, jonka avulla jokaiseen Uudellamaalla sijaitsevaan nuorisoseuraan saatiin rahoitusta. Yhteistyö on ollut erittäin arvokasta ja aktiivista; nuorista etsitään nyt myös Silmun nuorisojaostoon uusia jäseniä. Hanke on myös nähty koko Suomen Nuorisoseurojen järjestön näkökulmasta hyödyllisenä ja toimivana toimintamuotona, jota on täten myös lähdetty hyödyntämään muuallakin. 

Jokaiseen nuorisoseuraan kootut nuorten ryhmät pääsivät harjoittelemaan vaikuttamistaitoja nuoren omia kiinnostuksen kohteita ja taitoja hyödyntäen. Nuoret kokivat hankkeessa toteutuneen toiminnan olleen heidän toiveidensa mukaista. Hankekauden aikana oli myös havaittavissa nuorten taitojen kehittymistä ja kiinnostuksen kasvua liittyen juuri oman alueen toiminnan kasvattamiseen ja muokkaamiseen. Nuoret antoivat sanallisessa ja kirjallisessa palautteessa eri toiminnoista positiivista palautetta. 

Tekstin on kirjoittanut hankkeessa kaksi kautta projektikoordinaattorina työskennellyt Laura Anttila.