Alueellinen Tanssiralli

Alueellinen Tanssiralli 4.5.2019

Orimattilassa Myllylän koululla (Seulakuja 10, 16301 Orimattila)

Kutsumme kaikkia Etelä-Hämeen ja Uudenmaan tanssiryhmiä yhteiseen tanssikatselmukseen eli TANSSIRALLIIN, joka pidetään 4.5.2019.

Osallistumismaksu on 100€/ryhmä. Kultahippu – sarjan osallistumismaksu on 50€/ryhmäIlmoittautuminen alkaa 15.2. ja päättyy 29.3.2019. Lisätietoja antaa Hannu Nipuli puh. 050 468 6388 hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi.

Ilmoittautuneille ryhmille/ohjaajille lähetetään tarkempi tiedote tapahtumasta.

 

TERVETULOA MUKAAN! 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Linkistä avautuu lomake, joka täytetään ruudulla ja tallennetaan koneelle. Tiedosto lähetetään sähköpostilla Hannu Nipulille.

Tanssirallin säännöt 

Tanssiralli perustuu Suomen Nuorisoseurat ry:n kansantanssikatselmukseen, joka on suunnattu alle 16-vuotiaiden harrastusryhmille.Tanssirallin tarkoituksena on aktivoida ryhmiä kehittämään harrastustoimintaansa. Lisäksi tavoitteena on tanssi- ja esiintymistaitojen kehittäminen arviointiraadin antaman palautteen pohjalta.Palautteen avulla tuetaan myös ohjaajan ohjaus- ja kasvatustyötä. Tanssiralliin osallistuminen on parhaimmillaan ryhmän yhteinen kasvuprosessi, joka kestää Tanssirallista toiseen.

Tanssirallissa osaamista suhteutetaan arviointikriteereihin. Arviointikriteerit tukevat arviointiraadin työskentelyä ja ohjaavat esiintyjien osaamisen arvioimista. Kriteerien tavoitteena on lisäksi auttaa osallistuvien ryhmien ohjaajia ryhmän osaamisen arvioimisessa. Ryhmän ohjaaja voi arvioida ryhmän kehittymistä, mikäli ryhmä osallistuu katselmukseen useampana vuotena.  Tanssi on taiteenala, jonka absoluuttinen arvioiminen on mahdotonta, minkä vuoksi arviointi perustuu arviointiraadin näkemyksiin kriteeristön pohjalta. Arviointiraati ottaa huomioon ryhmän kirjallisessa esittelyssä esiintuodut ryhmän esitykselle tai harjoittelulle asetetut tavoitteet ja niiden toteutumisen esityksessä. Ryhmä esittelee tavoitteet ilmoittautumislomakkeessa.

Katselmuksessa arvioinnin pääpaino on ryhmän tanssi- ja esiintymisosaamisessa. Arviointiraadin työn tuloksena ryhmät sijoitetaan seuraaviin sarjoihin rauta, pronssi, hopea, kulta.

Ryhmien nimeäminen tapahtuu siten, että osaaminen lisääntyy aina seuraavalle tasolle noustaessa.Säännöt

Tanssiralli -katselmuksessa on neljä ikäsarjaa:

Ikäryhmä                                                                       ohjelman kesto

Kultahippu-sarja 6 –vuotiaat ja nuoremmat                 max. 5 min.10 -vuotiaat ja nuoremmat                                                 5 – 8 min.13 -vuotiaat ja nuoremmat                                                 5 – 8 min.16 -vuotiaat ja nuoremmat                                                 8 – 10 min.

* 1/3 ryhmän jäsenistä voi poiketa 2 vuodella ikäsarjoista. Ennen katselmusta ryhmän on toimitettava järjestäjälle tanssijoiden nimet ja heidän ikänsä katselmushetkellä.

* Sarja, johon ryhmä nimetään, on voimassa seuraavaan Tanssiralli-katselmukseen.

* Esityksen keston poiketessa säännöistä olennaisesti, arviointiraadilla on oikeus jättää ryhmä nimeämättä sarjaan.

* Kultahippu-sarja on tarkoitettu alle kouluikäisten ryhmille, joita ei katselmuksessa nimetä sarjoihin kriteereihin perustuen. Kultahippu-sarjaan osallistuvat saavat mahdollisuuden esiintyä ja lyhyen kannustavan palautteen esityksestä.

* Mikä tahansa ryhmä voi halutessaan osallistua katselmukseen ilman nimeämistä sarjoihin. Tällöin ryhmä saa mahdollisuuden esiintyä sekä suullisen että kirjallisen palautteen.

Esityksen tulee olla suomalaisen perinteen pohjalle rakennettu kokonaisuus, joka voi sisältää eri perinnealueilta muistiinmerkittyä ja sovitettua kansantanssia, uusia kansantanssikoreografioita, piiri- ja laululeikkejä sekä lasten leikkejä, loruja ja hokemia.

Musiikkina voidaan käyttää sekä traditionaalista että sovitettua ja sävellettyä musiikkia, laulua ja muita ääniä. Ryhmä saa käyttää esityksen tukena erillistä musiikki – tai lauluryhmää. Pääpainon tulee olla tanssillisessa toteutuksessa.

Esiintymisasuina voi käyttää kansallispukua, kansanomaista tai rooliin kuuluvaa asua.

 

 

ARVIOINTIKOHTEET

Tanssitaito* kuvioiden, otteiden, suuntien ja askelikkojen hallinta* koko kehon käyttö tanssissa* rytminen tarkkuus* erilaisten tanssilajien ja tyylien erotteleminen toisistaan (esim. kuinka hyppypohjainen tanssi eroaa kävelypohjaisesta tanssista tai nopea hitaasta)* tilassa liikkuminen eli tilan käyttö Esityskokonaisuus* soveltuvuus ikäryhmälle * lasten persoonien korostaminen* vaihtelevuus ja mielenkiintoisuus kuviointi, tilankäyttö* puvustuksen ja rekvisiitan tarkoituksenmukaisuus ja soveltuvuus ikäryhmälle* siirtymät kappaleiden, tanssien ja esityksen osien välillä

Ilmaisu, vuorovaikutus ja esiintyminen* esityskokonaisuuteen kuuluvien tanssien osaaminen* esiintymisen luontevuus* vuorovaikutus esiintyjien kesken ja yleisön kanssa* esityksen tyyliin sopiva/tarkoitettu ilmaisu* juonen/tunnelman välittyminen yleisölle

Musiikin käyttö Äänitemusiikki* musiikkivalinnat ja niiden soveltuvuus ikäryhmälle (myös sanoitus)* musiikin tanssittavuus ja soveltuvuus esitykseen* kappaleiden soveltuvuus keskenään* äänitteen laatu ja toimivat siirtymät kappaleesta toiseen* musiikin ja tanssin suhde* valittujen kappaleiden tempojen soveltuvuus lapsille

Mikäli esityksessä käytetään live-musiikkia edellisten lisäksi* yksittäisten pelimannien soitto- ja/tai laulutaito* yhteismusisointi* tyyliin sopivat sovitukset* vuorovaikutus esiintyjien kesken ja yleisön kanssa* kansanomainen soittotyyli* erityistaitojen ja/tai omaleimaisen tyylin esiintuominen

Muun muassa seuraavat osa‐alueet voidaan katsoa esityksen erityisiksi lisäansioiksi* laulaminen: laulun monimuotoisuus (äänenmuodostus, puhtaus, äänissä laulaminen)* teoksen teeman kiinnostavuus tai juonellisuus (ei itseisarvoinen, antaa mahdollisesti lisämaustetta esitykseen)* yllätyksellisyys (juonenkäänteet tai muut yllätykset)* tanssin rytmittäminen ym. tehokeinot (päristelyt, polut, taputukset, muu rytminen virtuositeetti)* soolot (liittyen tanssiin, lauluun, soittoon)* lasten luovuuden tukeminen* lasten osallisuus esityksen rakentamisessa* esiintyjien erityistaitojen ja persoonallisuuden näkyminen esityksessä* erityinen kasvatuksellinen näkökulma* harvoin nähdyn perinteisen materiaalin esittäminen tai paikalliskulttuurin näkyminen esityksessä (esim. arkistomuistiinpanojen tulkinta)

Osaamista arvioidaan arviointikohteittain iänmukaiset erot huomioon ottaen. Osaaminen kumuloituu sarjasta toiseen edettäessä.

 

Rautasarja Ryhmä hallitsee kansantanssin ja esiintymisen perustaidot

TANSSITAITO Tanssijat osaavat:* tanssia koreografian tai sommitelman vuorot* tanssia askeleet ja askelikot* pitää ajoittain yllä tanssiasennon* suunnata liikettä tarkoitettuun suuntaan tilassa* tanssia kosketuksessa muihin* tanssia kuviossa* liikkua musiikin rytmiin ja tempoon

ILMAISU/VUOROVAIKUTUS/ESIINTYMINEN Esiintyjät osaavat:* toimia esiintymistilanteeseen sopivalla tavalla* katsoa muita esiintyjiä

ESITYSKOKONAISUUS* ohjelma soveltuu ryhmälle ohjelma tuo esiin ryhmän* osaamisensuhteessa harjoittelulle ja katselmukseen osallistumiselle asetettuihin tavoitteisiin

MUSIIKIN KÄYTTÖ* valitut kappaleet sopivat esityskokonaisuuteen* valittu musiikki on tanssijoiden taitotason huomioon ottaen sopivan tempoista* valittu musiikki on live-musiikin kyseessä ollen soittajien taitotasolle sopivaa

 

Pronssisarja Ryhmä hallitsee kansantanssin ja esiintymisen perustaidot hyvin

TANSSITAITO Tanssijat osaavat:* tanssia askelikot erotellen ne selkeästi toisistaan* vaihtaa kuviosta toiseen sujuvasti* liikkua aktiivisesti tilaa käyttäen* tanssia tanssiotteissa toisiaan tukien

ILMAISU/VUOROVAIKUTUS/ESIINTYMINEN Esiintyjät osaavat:* osoittaa nauttivansa esiintymisestä* katsoa muita esiintyjiä ja yleisöä/yleisöön

ESITYSKOKONAISUUS* tehdyt valinnat tuovat monipuolisesti esiin ryhmän osaamista* ohjelma on kokonaisuus, jonka osat ovat tasapainoisessa suhteessa toisiinsa nähden

MUSIIKIN KÄYTTÖ* valitut kappaleet ovat tasapainoisessa suhteessa toisiinsa nähden* valitut musiikkilajit ja kappaleet tukevat ryhmän (tanssijoiden ja pelimannien) taitotason esiintuomista

 

Hopeasarja Ryhmä hallitsee kansantanssin ja esiintymisen taidot kiitettävän hyvin

TANSSITAITO Tanssijat osaavat:* erotella erilaisia liikedynamiikkoja toisistaan* pitää yllä elävän tanssiasennon sekä yksin, parin kanssa että ryhmän kanssa tanssiessa* ryhmässä tanssiminen on vaivatonta* askelikot, otteet ja kuviot ovat selkeitä ja täsmällisiä

ILMAISU/VUOROVAIKUTUS/ESIINTYMINEN Esiintyjät osaavat:* eläytyä esitykseen tyyliin sopivasti ja luontevasti* ilmaisu näkyy kehon käytössä* kontakti parin ja ryhmän kanssa on kiinteää koko esityksen ajan

ESITYSKOKONAISUUS* ohjelmassa on käytetty monipuolisesti taitotasolle sopivia elementtejä, joiden väliset sidokset on rakennettu sujuviksi* ohjelmassa on vaihtelevaa dynamiikkaa sekä tanssissa että musiikissa

MUSIIKIN KÄYTTÖ* valitut kappaleet on sovitettu ohjelman tunnelmaa rakentaviksi

 

Kultasarja Ryhmä hallitsee kansantanssin ja esiintymisen taidot erinomaisesti ja ryhmällä on erityisiä vahvuusalueita tai erityisen persoonallinen tyyli

TANSSITAITO Tanssijat osaavat:* tanssia selkeästi ja täsmällisesti* tanssia koko kehoa käyttäen* erotella erilaisia liikelaatuja ja tanssimisessa näkyy musiikin erilaisten rytmi- ja tempovaihteluiden vaikutukset liikelaatuun

ILMAISU/VUOROVAIKUTUS/ESIINTYMINEN Esiintyjät osaavat:* tuoda esille ryhmälle ominaista, persoonallista ilmaisua* ilmaisu näkyy konkreettisesti kehon käytössä* ryhmän jäsenet pääsevät loistamaan omalla tasollaan* esiintyminen on mukaansatempaavaa

ESITYSKOKONAISUUS* on sekä sommittelultaan / koreografialtaan että teemoiltaan monipuolinen ja mielenkiintoinen* kuvioiden ja tilankäyttö on rikasta* siirtymiset sekä tanssista tai osiosta että tunnelmasta toiseen ovat loppuun asti mietittyjä ja toimivia.* esitys on tyylillisesti selkeä

MUSIIKKI* musiikki ja tanssi vievät omalta osaltaan teosta eteenpäin kummankaan olematta alisteinen